image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Lưu Kiếm tổ chức thực hiện Công tác Cải cách hành chính năm 2021.
Lượt xem: 33
UBND xã Lưu Kiếm xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/1/2021 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
Xã Lưu Kiếm tổ chức thực hiện Công tác Cải cách hành chính năm 2021.
Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Thủy Nguyên năm 2021; UBND xã Lưu Kiếm xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/1/2021 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:
1.Mục đích, yêu cầu:
- Công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các ngành.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảo bảo cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước từ xã đến người dân. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường kỷ cương, công vụ.
- Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2021 của xã là tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình công tác; trong đó tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hoàn thành thực hiện Đề án Cải cách hành chính, Đề án xây dựng chính quyền điện tử.
- Coi trọng công tác cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.
II. Chỉ tiêu thực hiện
- Hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng 100% nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của xã.
- Hoàn thành 100% nhiệm vụ được Huyện giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa đạt 90% trở lên.
- Nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 được UBND huyện giao.
III. Nhiệm vụ trọng tâm
1.Tổ chức chỉ đạo điều hành
-Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính của xã năm 2021.
- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Đảng ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xác định và đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trước Đảng ủy trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu đơn vị, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và đánh giá công tác cán bộ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính qua việc đổi mới các hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của xã; tập trung vào tuyên truyền về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực tham gia, giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính.
2.Cải cách thể chế:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của xã đảm bảo sự cần thiết, tính đồng bộ, thống nhất, hợp lý, hợp pháp luật và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành.
- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định mới của pháp luật. Từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của UBND xã.
3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc hoạch được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác khi thực hiện; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cập nhật và niêm yết tại bộ phận một cửa của UBND xã.  Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính gồm: đất đai, môi trường, xây dựng, quy hoạch, y tế, giáo dục, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp hộ tịch, chứng thực....Nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của xã.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện và triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
- Rà soát thủ tục hành chính theo đề án ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và kế hoạch thực hiện ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính Phủ. Chấm dứt hiện tượng tự tạo ra các quy định thủ tục hành chính gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực như: đất đai, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp, chứng thực…; tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của công dân về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị.
- Tiếp tục đầu tư kinh phí, hoàn thiện cơ sở vật chất; bố trí đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", giảm bớt quy trình, thời gian giải quyết khi tổ chức, công dân đến giao dịch tại địa phương.
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và xác định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan trên cơ sở một nhiệm vụ phân công cho một cán bộ, công chức chịu đảm nhiệm chính. Rà soát xếp sắp lại bộ phận giúp việc tại địa phương.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý nhà nước theo Kế hoạch số 1703/KH-UBND ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ.
- Tiếp tục hoàn thiện, đổi mới nội dung và phương thức chỉ đạo, điều hành và quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giữa các ngành, đơn vị với nhau.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên mở.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ không chuyên trách, hợp đồng theo công việc được giao và trách nhiệm quản lý cán bộ thuộc quyền của các trưởng ban ngành UBND xã.
- Thực hiện luân chuyển công chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Chính Phủ, quy định của Thành Phố và huyện về đánh giá phân loại cán bộ, công chức cuối năm.
6. Cải cách tài chính công
- Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, tiết kiệm các nguồn thu; áp dụng triệt để, nghiêm minh các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, nợ đọng thuế, thực hành triệt để tiết kiệm chi, chống lãnh phí, tham nhũng.
- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.
- Thực hiện tốt chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.
- Thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, công khai minh bạch, cải cách thủ tục hành chính trong đấu thầu mua sắm tài sản.
7. Hiện đại hoá hành chính:
- Tập trung xây dựng Chính quyền điện tử; tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tập trung vào Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả tại xã; nhằm xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo kịp thời nắm thông tin, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo việc triển khai và thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 một cách thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức và công dân.
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tại cơ quan.
- Từng bước hoàn thiện bộ phận một cửa hiện đại, liên thông. Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015.
- Trang bị thêm và thay mới các trang thiết bị cũ như: Máy tính, máy pho tô, máy in, bàn ghế làm việc phục vụ cho công tác của các ngành UBND xã nhất là bộ phận một cửa, văn phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc./.
(Nguồn: UBND xã Lưu Kiếm)


Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới