image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2005-2025 trên địa bàn xã Lưu Kiếm
Lượt xem: 51
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/3/2022 hướng dẫn tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2020-2022 và kiện toàn Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/3/2022 hướng dẫn tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2020-2022 và kiện toàn Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn.

Trưởng thôn do nhân dân của thôn trực tiếp bầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận; vừa là người đại diện cho nhân dân trong thôn, vừa là người đại diện cho chính quyền xã tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ hành chính tại thôn.

Bởi lẽ đó, cuộc bầu cử Trưởng thôn nhằm tăng cường, củng cố chất lượng hoạt động của thôn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.

Cuộc bầu cử còn nhằm đảm bảo và phát huy dân chủ của nhân dân được tham gia ý kiến, quyết định thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục phát huy chức năng giám sát của UBMTTQ và các đoàn thể, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện dân chủ cơ sở. Tạo không khí thực sự dân chủ trong cộng đồng, sự đồng thuận tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước - góp phần ổn định tình hình chính trị, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, nhằm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

1. Hình thức tổ chức: tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của thôn nhiệm kỳ 2020-2022 và bỏ phiếu bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

2. Thành phần tham gia bỏ phiếu bầu: Cử tri đại diện hộ gia đình có mặt tại thời điểm bầu cử theo quy định.

3. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 07/7/2022 đến ngày 10/7/2022 (mỗi thôn tổ chức Hội nghị trong thời gian 01 ngày cụ thể).

4. Tổ chức Hội nghị bỏ phiếu bầu Trưởng thôn

- Tổ trưởng Tổ bầu cử triệu tập Hội nghị, thành phần cử tri theo quy định.

- Hội nghị bầu Trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% cử tri đại diện hộ trong thôn tham dự.

Người trúng cử Trưởng thôn phải là người có số phiếu cao nhất và đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn.

- Sau Hội nghị Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn kèm theo biên bản kiểm phiếu gửi về UBND - UBMTTQ xã Lưu Kiếm.

5. Công nhận kết quả bầu Trưởng thôn

Sau khi nhận được báo cáo của tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND xã Lưu Kiếm xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử chức danh Trưởng thôn.

Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã Lưu Kiếm.

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Lưu Kiếm là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư. Cử tri toàn xã hãy nêu cao tinh thần, trách nhiệm - quyền lợi hợp pháp của công dân - tích cực, chủ động tham gia bầu cử đúng thời gian, địa điểm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới