image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công tác chuẩn bị cho ngày Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 tại Lưu Kiếm
Lượt xem: 61
Thời điểm hiện tại, các thôn đang tích cực chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử - tạo không khí sôi nổi, hào hứng, phấn khởi trong nhân dân.

Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiếm đã ban hành các Quyết định công bố ngày Tổng kết thôn nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra vào chiều các ngày 09/7, 10/7 và ngày 11/7/2022 tại Nhà văn hóa các thôn. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương.

Vai trò của những người làm công tác trưởng thôn rất quan trọng trong quá trình điều hành và tổ chức các hoạt động của các thôn,. Do vậy, việc không ngừng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của trưởng thônlà một nhiệm vụ tất yếu - điều này đã được pháp luật quy định thông qua hình thức bầu cử chức danh trưởng thôn theo nhiệm kỳ.

Xác định được điều đó, những ngày vừa qua, Ban chỉ đạo bầu cử xã Lưu Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày bầu cử. Để góp phần tổ chức thành công ngày Tổng kết thôn nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, xã yêu cầu các đồng chí đảng ủy viên được giao phụ trách các thôn trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn trong quá trình chuẩn bị nhân sự và triển khai bầu cử trưởng thôn. Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử xã thường xuyên đi cơ sở, địa bàn phụ trách để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn đôn đốc các thôn thực hiện tốt các bước bầu cử theo quy trình để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, minh bạch. Về công tác nhân sự, xã đã thực hiện rà soát đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn hiện nay để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi. Đồng thời, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, động viên, khích lệ những cán bộ, đảng viên có khả năng tham gia gánh vác công việc chung của địa phương, kết hợp với phân công của tổ chức đảng.

Thời điểm hiện tại, các thôn đang tích cực chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử - tạo không khí sôi nổi, hào hứng, phấn khởi trong nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri của thôn hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm tích cực tham gia bầu cử. 

Treo cờ Tổ quốc tại Nhà văn hóa thôn 1A

Dựng nhà bạt tại Nhà văn hóa thôn Giữa

Công tác chuẩn bị tại Nhà văn hóa thôn Giữa

Trang trí khánh tiết hoàn thành tại Nhà văn hóa thôn Trung

Về cơ bản, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn xã Lưu Kiếm diễn ra theo đúng chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm đúng quy trình, được cử tri toàn xã đồng thuận, nhất trí cao./.

(Nguồn: Ủy ban nhân dân xã)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới